Skip to content

Etiske retningslinjer

1. InformationsCenter for Alternativ Kræftbehandling (ICAK) yder information og rådgivning på et værdineutralt grundlag, således at det altid er den enkelte patient der af egen drift tager beslutning om påbegyndelse eller fortsættelse af en given alternativ behandlingsform.

2. Det er ICAK’s opgave at orientere patienten om kendte erfaringer med forskellige alternative behandlingsformer, både hvad angår beviste virkninger, formodede virkninger, eventuelle bivirkninger, og ingen virkninger, såvel for patientens lidelse som for patientens almene velbefindende, af en given alternativ behandlingsform. Det er herunder ICAK’s opgave at rådgive om eventuelle økonomiske aspekter.

3. Det er ligeledes ICAK’s opgave at medvirke til, at patienten bevarer kontakten til læge og sygehus, uanset at patienten vælger alternative behandlingsmetoder.

4. Endelig skal ICAK gennem sin rådgivnings- og informationsvirksomhed forsøge at bibringe kræftpatienter øget forbrugerbevidsthed i forhold til brugen af alternativ behandling ved valg af såvel behandlingsform som behandler.

Gældende specielt for rådgiverfunktionen
5. Enhver rådgiver, frivillig som ansat, har et professionsansvar, som indebærer, at alle råd skal afgives i overensstemmelse med den pågældendes fagviden og følge givne regler for fagområdet.

6. Der er pålagt rådgiverne tavshedspligt om forhold, de pågældende bliver bekendt med i forbindelse med arbejdet som rådgiver.

7. Den af bestyrelsen udarbejdede instruks til frivillige såvel som ansatte medarbejdere om rådgiveransvar med videre skal følges.